top of page
This course can no longer be booked.

-----قصه های شب چله ----Group A

4 Weeks Course. starts on Sunday Nov 29th at 4 PM

  • Ended
  • 100 US dollars
  • Location 1

Service Description

برای یک کار خوب و به یاد ماندنی از دوستانی که دست به قلمی دارند و یا شیرین گفتارند و یا هر دو صفت را دارند و خود بیخبرند! یا باخبرند و... خاطره‌ای از یک اتفاق ساده یا هیجان انکیز یا طنز الود یا هر اتفاق جالبی که برای خودتان و یا دوستان و نزدیکانتان افتاده و در ذهن شما تبدیل به یک خاطره از یک شب واقعی شده را در یک یا دو پاراگراف بنویسید و برای ما بفرستید، سهیلا قدس طینت در چهار جلسه این خاطرات را با خود شما تبدیل به یک داستان کرده و در شب یلدا اجرای شما یا بصورت زنده و یا ضبط شده پخش حواهد شد... داوطلبان از هر سنی و هر جنسیتی میتوانند شرکت کنند. به چهار تا پنج داوطلب نیاز است. بین چهار تا پنج نفرانتخاب خواهند شد. تا پایان روز ۱۵ نوامبر متن را برایمان ایمیل کنید. لطفاً بیشتر از دو پاراگراف نباشد. در نظر داشته باشید که شرکت کنندگان باید در هر چهار جلسه داستان نویسی (داستان کامل) در دو جلسه و دو جلسه هم تمرین برای اجرای نهایی (نمایشنامه خوانی) حضور یابند. هر جلسه یک و نیم ساعت تا دو ساعت میباشد.


Contact Details

  • USA

    dinaasna@gmail.com


bottom of page